Evangel Christian Assembly.

路加福音 2:10-11
那天使对他们说,不要惧怕,我报给你们大喜的信息,是关乎万民的。因今天在大卫的城里,为你们生了救主,就是主基督。更多【圣诞庆典】详情,请留意国际华宣官网与社交媒体!

Evangel Christian Assembly.
Evangel Christian Assembly.

————————————————————————————————————————

Evangel Christian Assembly.
Evangel Christian Assembly.
Evangel Christian Assembly.
Evangel Christian Assembly.
Evangel Christian Assembly.
Evangel Christian Assembly.
Evangel Christian Assembly.
Evangel Christian Assembly.